💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 3)
🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản
🐆 Bài 6: Câu lệnh điều kiện
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cấu trúc rẽ nhánh và hai dạng cấu trúc rẽ nhánh trong ngôn ngữ lập trình Free Pascal IDE.
☑ Câu lệnh điều kiện thể hiện cấu trúc rẽ nhánh trong chương trình Free Pascal.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc8
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 8

Comments are closed.