💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 3)
🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản
🐆 Bài 7: Câu lệnh lặp
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình Free Pascal IDE.
☑ Câu lệnh “for … do” thể hiện cấu trúc lặp với số lần lặp cho trước trong chương trình Free Pascal.
☑ Cách sử dụng câu lệnh ghép gồm nhiều lệnh đặt trong cặp từ khóa “begin” và “end”.
☑ Cách tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp trong Pascal.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc8
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 8

Comments are closed.