💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 1)
📈 Chương 2: Phần mềm học tập
📈 Bài 8: Học toán với GeoGebra
📚 Trong phần 7 này sẽ giúp các bạn:
☑ Biết cách vẽ đa giác và đa giác đều.
☑ Sao lưu dữ liệu trên GeoGebra.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc6
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 6

Comments are closed.