💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 1)
🗃️ Chương 3: Hệ điều hành
🗃️ Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Tập tin là gì? Thư mục là gì? Đường dẫn là gì?
☑ Các thao tác chính với tập tin và thư mục.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc6
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 6

Comments are closed.