💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5
🐢 Chủ đề 4: Thế giới Logo
🐢 Bài 3: Thủ tục trong Logo (kèm theo cách giải Sách Bài Tập)
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Hiểu được khái niệm, cách viết và cách lưu lại thủ tục trong Logo.
☑ Viết, lưu lại và sử dụng được một thủ tục đã lưu trong Logo.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop5
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 5

Comments are closed.