💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5
🐢 Chủ đề 4: Thế giới Logo
🐢 Bài 4: Thủ tục trong Logo (tiếp theo)
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Biết cách lưu thủ tục trong Logo thành tệp.
☑ Biết cách gọi các thủ tục trong tệp đã lưu.
☑ Biết cách lưu thêm thủ tục mới vào tệp đã có.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop5
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 5

Comments are closed.